GreenFinger folder


Klik op de voor meer informatie.Over GreenFinger

Bij aanvoerders worden nog vaak afzonderlijke systemen voor het plannen van teelt, productie en arbeid gebruikt. Dit maakt het werken inefficiënt en foutgevoelig. In GreenFinger bestaan deze problemen niet meer doordat al deze systemen in één gebruiksvriendelijk programma aanwezig zijn.

Op termijn zullen alle onderstaande onderdelen in GreenFinger worden toegevoegd. Een groot deel is op dit moment al gereed.

Product & voorraad - Inkoop - Teeltregistratie & planning - Order-afhandeling - Aanbod - Arbeidsplanning - Urenregistratie - Personeelsplanning - Transportplanning - Financiële administratie - Facturatie - Relatiebeheer - Managementrapportages - Ruimteplanning - Kostenbeheersing - Foto-beheer

De komende tijd wordt GreenFinger verder ontwikkeld en uitgebouwd. Ondertussen kunnen geïnteresseerde aanvoerders aansluiten op GreenFinger. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en actuele prijsinformatie.

Ontwikkeling

Informatie over de ontwikkeling van GreenFinger kunt u vinden op de aparte ontwikkel-pagina.


De voordelen van GreenFinger

 • Alles in één programma
 • Met meerdere gebruikers tegelijkertijd werken
 • Gebruiksvriendelijk
 • Gunstig geprijsd
 • Order-afhandeling op één plek: geen aparte software voor veiling verkoop en eigen verkoop
 • Koppeling met taakspecifieke apps
 • Voorraad en aanbod beheren op één plek: de voorraad is overal actueel
 • Baas over uw eigen data: de bedrijfsdata is op één vertrouwde plek opgeslagen
 • Deskundige helpdesk die begrijpt waar u het over heeft
 • U hoeft uw werkwijze niet aan te passen op de software

Multi-user & realtime

GreenFinger is gelijktijdig door meerdere gebruikers te gebruiken. Dit wil zeggen dat het programma vanaf meerdere locaties gebruikt kan worden en dat overal dezelfde gegevens zichtbaar zijn. Wanneer er op één systeem een wijziging wordt gedaan zal dit direct op alle andere systemen te zien zijn.

In het voorbeeld ziet u een wijziging (de rode pijl) die gedaan wordt op een werkstation. De wijziging wordt direct op de server verwerkt zodat alle medewerkers over het juiste gegevens beschikken. Ook onderweg kunnen real-time gegevens bekeken worden.

Omdat u bepaalt waar de data wordt opgeslagen (bijvoorbeeld op de bedrijfsserver), blijft u baas over uw eigen data. Naast de ontwikkeling van GreenFinger voor Windows, worden apps ontwikkeld waarmee specifieke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Lees hier meer over de apps.


Product & voorraad

In GreenFinger kunt u alle materialen, producten en logistieke middelen die u binnen uw bedrijf gebruikt invoeren. De benamingen (artikelcodes, fustnamen, etc) zijn door u zelf te bepalen. Hierdoor sluit GreenFinger volledig aan op uw werkwijze, en zijn alleen gegevens te zien die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

De voorraad van een product is te koppelen aan één of meerdere opslagruimtes. Deze opslagruimtes maakt u zelf aan per locatie. Als de voorraad van een product verdeeld is over meerdere ruimtes, dan is het mogelijk de prioriteit van de ruimte aan te geven. Oftewel, uit welke voorraad moet eerst geleverd worden als er een order binnenkomt.

Samengesteld product

Een samengesteld product bestaat uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld een arrangement van een plantenbakje met diverse cultivars en accessoires. Maar ook een Tulpen-product, welke bijvoorbeeld bestaat uit een bos tulpen en een sierhoes.

Al deze onderdelen noemen we materialen. Materialen zijn te verdelen in verschillende categorieën zoals plantenbakjes, decoratie en verpakking. Deze categorieën zijn in de toekomst ook te gebruiken voor het invoeren van teeltmaterialen. Deze zijn dan niet direct voor de samenstelling van een product bedoeld, maar voor de samenstelling van een teelt.

Binnenkort kan ook de voorraad van alle materialen ingevoerd worden. Hierdoor kan de voorraad van producten met overeenkomende materialen beter bepaald worden.

Het werken met samengestelde producten is niet verplicht. Als u alleen de voorraad van het eindproduct wilt gebruiken, dan kan dat ook.

Product
Automatische belading

Bij een product kunnen meerdere beladingen ingevoerd worden. GreenFinger berekent deze belading zelf op basis van de afmetingen van kar, fust en product. Eventueel is er bij te sturen door de opstelruimte van een product aan te passen, of door opzetstukken te gebruiken.

Het voordeel van de automatische belading is dat GreenFinger van gecombineerde leveringen (meerdere producten op één of meerdere karren) de meest efficiënte belading kan uitrekenen. Ook kan iedere medewerker zien hoe de kar opgebouwd moet worden, zonder verdere uitleg.

Klok-informatie

Bij ieder product is de klok-informatie per veiling in te stellen. Het gaat hierbij om de veilgroepen, klokvoorverkoopprijs en het foto-onderwerp. Als deze informatie bekend is, is het invoeren van een kloklevering kinderspel.

Belading

Productfoto's

In GreenFinger kunnen overal foto's aan gekoppeld worden, niet alleen aan producten. Als u het fijn vindt dat uw medewerkers zien hoe een bepaald fust eruit ziet, dan voegt u een foto toe aan het fust.

Voor het gebruik van productfoto's wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende foto's:

 • Catalogusfoto: Dit is een standaard-foto die niet snel zal veranderen. Catalogus-foto's worden voornamelijk voor aanbod gebruikt, maar kunnen ook voor de klok worden gebruikt.

 • Dagfoto: Dit is een dagverse foto. De foto kan gebruikt worden voor alle leveringen van hetzelfde product.

 • Partijfoto: Dit is een actuele foto van één specifieke partij.

Dagfoto's en Catalogusfoto's kunnen gekoppeld zijn aan een product, fust of kar. Hierdoor kan altijd de juiste foto gekoppeld worden voor klok. Als bij een product is ingesteld dat voor Veiling Rhein-Maas een karfoto meegestuurd moet worden, zal GreenFinger deze proberen te koppelen. Is er geen karfoto, dan zal daarom verzocht worden, bijvoorbeeld in de foto-app.

Productfoto

Foto-App

Met de GreenFinger foto-app is het zeer eenvoudig om nieuwe partij-foto's aan aanvoerbrieven en producten te koppelen. Zodra er nieuwe klokleveringen zijn ingevoerd, zullen de partijen in de app getoond worden. Hierna is het mogelijk om op basis van de aanvoerbrief of het product te werken.

Aanvoerbrieven

Voor deze werkwijze moet altijd eerst de aanvoerbrief geprint worden.

De barcode op de aanvoerbrief kan gescand worden, of de brief kan uit een lijst gekozen worden. Vervolgens worden alle partijen van de brief getoond en kunnen reeds gekoppelde foto's bekeken worden. Het is mogelijk om foto's te vervangen en om nieuwe partijfoto's te maken.

Producten

Deze manier van koppelen kan gebruikt worden als u niet per partij een nieuwe foto wilt maken, maar als één foto van het product volstaat voor alle partijen van vandaag (de Dagfoto). De app toont een overzicht van alle producten per belading. Zo ziet u in één oogopslag van welke producten een product-, fust- of kar-foto gemaakt moet worden.

Zijn alle foto's gekoppeld, dan worden deze verzonden naar GreenFinger. Dit kan automatisch of handmatig. Hierna is de EAB klaar om verzonden te worden.

leverschema

Aanbodsbanken

De afgelopen jaren hebben de veilingen en andere partijen aanbodsbanken en webshops opgezet waar producten online aangeboden kunnen worden. In de praktijk blijkt het echter zeer complex en tijdrovend om op meerdere aanbodsbanken aanbod te plaatsen en dit actueel te houden.

Met GreenFinger kunt u producten automatisch laten verdelen over verschillende aanbodsbanken. Zodra het aanbod is geplaatst, zal GreenFinger ervoor zorgen dat dit actueel blijft met de voorraad. Als er producten worden verkocht, zal de voorraad van het product in GreenFinger aangepast worden. Dit wordt ook direct doorgegeven aan de aanbodsbanken waar het product wordt aangeboden.

In de toekomst gaan we nog een stap verder. Als er een samengesteld product wordt verkocht daalt de voorraad van de gebruikte materialen. Wanneer dit materiaal ook in een ander product voor komt, zal ook hiervan de voorraad aangepast worden. Als dit invloed heeft op het geplaatste aanbod, dan wordt dit automatisch aangepast.

GreenFinger kan koppelen met alle aanbodsbanken die gebruik maken van QUOTES of de VMP-standaard van Floricode. Op dit moment zijn Floramondo, FloraXChange, Floranti en Plantion Digitale Marktplaats gekoppeld. In de toekomst zullen meer aanbodsbanken volgen, en worden directe koperskoppelingen mogelijk.


Order-afhandeling

Bestellingen komen tegenwoordig op verschillende manieren binnen, zowel digitaal van kopers, via een aanbodsbank of via telefoon, e-mail of fax. In GreenFinger worden al deze bestellingen gebundeld zodat u overzicht houdt op de order-afhandeling. Digitale bestellingen worden zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Dat is mogelijk zodra de bestelling overeenkomt met een product in GreenFinger.

Als een bestelling definitief is, wordt er een levering van gemaakt. Er kunnen meerdere partijen (voor dezelfde klant en aflevermoment) in één levering staan. GreenFinger geeft een beladingsadvies van de levering, deze kunt u eventueel nog bijstellen.

De pakbon

Per levering worden er pakbonnen gemaakt. Deze worden opgesteld per kar en geven aan welke producten er op de kar moeten komen. Per product worden de aantallen, fust en kenmerken weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven waar de producten geraapt dienen te worden.


De aanvoerbrief

Op dit moment wordt de aanvoerbrief nog geprint vanuit Ant-EAB. We verwachten dat dit op zeer korte termijn ook vanuit de levering in GreenFinger kan.


Factuur

Voor leveringen op factuur, die buiten de veiling om gaan, zal het op den duur mogelijk worden om vanuit GreenFinger een factuur te maken. Deze factuur kan dan bijvoorbeeld direct naar de klant verzonden worden zodra de levering op transport gaat.


Teeltregistratie & planning

De module 'Teeltregistratie & planning' is al grotendeels uitgedacht en ontwikkeld, maar zal pas in een later stadium worden toegevoegd.

De teeltregistratie kan gebruikt worden om de benodigde materialen en de uit te voeren werkzaamheden van een teelt vast te leggen. Dit is de basis voor verschillende activiteiten, zoals de inkoop, arbeidsplanning en ruimteplanning. Zodra alle gegevens bekend zijn, kan er vooraf een planning voor de teelt, oogst en verkoop gemaakt worden.

teeltregistratie

Het product dat door de teelt ontstaat, neemt automatisch kenmerken over van de gebruikte materialen, teeltruimtes en hulpmiddelen. Vanuit één teelt kunnen meerdere producten ontstaan, bijvoorbeeld doordat er gesplitst wordt in verschillende planthoogtes of steellengtes. De verkoopbare voorraad wordt uiteindelijk gevuld vanuit de teelt en is in een vroeg stadium al beschikbaar als catalogus-aanbod.


Ruimteplanning

Het is mogelijk om alle nuttige ruimtes binnen het bedrijf vast te leggen in GreenFinger. Een ruimte hoort altijd bij een locatie, bijvoorbeeld een adres. Er zijn meerdere functies van een ruimte mogelijk, maar op dit moment wordt alleen de functie 'opslag' gebruikt. De overige ruimtes volgen zodra de modules voor teelt en arbeid toegevoegd worden.

 • Opslagruimte

 • Teeltruimte

 • Productieruimte

 • Stallingsruimte

Productvoorraad kan toegewezen worden aan een opslagruimte, bijvoorbeeld een specifieke kas of koelcel. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor een raaplijst, pakbon of een taak. Hierdoor kunnen uw medewerkers sneller zelfstandig werken. In de toekomst kan hetzelfde gedaan worden voor teelten, machines en productietaken.

Zodra teelten aan ruimtes worden toegekend, kan de capaciteit van de ruimte gepland worden. Bij alle teelten die aan de ruimte 'Kas 1' zijn toegewezen (zie voorbeeld), staat opgegeven hoeveel ruimte ze gebruiken en wanneer ze gepland zijn. Uit de grafische weergave blijkt dat er voldoende capaciteit beschikbaar is.

Ook de kosten van een teelt worden inzichtelijk. In het voorbeeld is te zien wat de weekkosten per vierkante meter zijn. Als een teelt wordt opgezet, kunnen de weekkosten automatisch doorberekend worden in de kostprijs van het eindproduct.

Dit soort informatie zal ook beschikbaar worden voor bijvoorbeeld de opslagcapaciteit van producten in een koelcel, het aantal karren op het laaddock en het aantal dozen in het magazijn.

teeltruimte

Relaties

In GreenFinger kunnen de relaties met andere bedrijven beheerd worden. Dit zijn bijvoorbeeld klanten (kopers), toeleveranciers en transporteurs. Aan ieder bedrijf kunnen één of meerdere rollen toegekend worden, een collega-kweker is bijvoorbeeld leverancier maar kan ook een koper zijn.

Het invoeren van relaties is nodig om bestellingen aan te kunnen maken en om koperspecifiek-aanbod te plaatsen. Daarnaast biedt het ook logistieke mogelijkheden aangezien aan iedere relatie een locatie is gekoppeld.

Deze informatie maakt het uiteindelijk mogelijk om te gaan werken met een transportopdracht. Hiermee wordt het mogelijk dat GreenFinger automatisch een vervoersopdracht naar een transporteur stuurt en dat inzichtelijk is wanneer het vervoer gaat plaatsvinden.


Leverschema

Voor de verkoop is het van belang dat de levermomenten bekend zijn. Voor het gebruik van de aanbodsbanken is dit zelfs verplicht, omdat deze informatie belangrijk is voor uw kopers.

In GreenFinger kunnen per afleverlocatie meerdere aflevermomenten ingesteld worden. Daarnaast kunnen er geblokkeerde dagen, zoals het weekend en feestdagen ingesteld worden.

Deze instellingen worden overzichtelijk weergegeven in het leverschema. In het voorbeeld is de gehele zaterdag, en een deel van de zondag geblokkeerd. Er kan wel tot zondagmiddag besteld worden, voor levering in Naaldwijk op maandagochtend.

leverschema

GreenFinger Apps

Voor GreenFinger worden apps ontwikkeld die bij specifieke activiteiten kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan het klaarmaken van leveringen, het maken van productfoto's of teelt- en verkoopactiviteiten.

Foto-app - De foto-app is de eerste app voor GreenFinger. Hiermee kunnen eenvoudig dag- en partijfoto's gemaakt worden. Zie de uitgebreide beschrijving hier.

Verkoop - De verkoop-app is met name interessant voor verkopers in de buitendienst. En ook voor kwekers die overal en altijd de ontvangen orders willen kunnen raadplegen. Met de app kan de voorraad bekeken worden en is het eenvoudig om een order in te plannen voor een klant. Geplaatste orders worden direct zichtbaar in GreenFinger.

Taken-app - Aan de hand van de week/dagplanning in GreenFinger kunnen de taken per medewerker of functie ingedeeld worden. Iedere medewerker kan in de app zien welke taken hij heeft en wanneer het klaar moet zijn.

In de app kan een medewerker een taak starten zodra men begint. Per taak zijn de details zichtbaar, zoals de benodigde materialen, de locatie en andere medewerkers die voor de taak zijn ingedeeld. Een taak kan gepauzeerd worden, of gestopt worden zodra deze is afgerond.

Aan de hand van deze app kan ook een urenregistratie plaatsvinden. Dit is interessant voor de bedrijfsleider of het management.

Voorraad - Met de voorraad app kan de voorraad van bijvoorbeeld een product of materiaal bekeken worden. Zodra u merkt dat de voorraad van een bepaald materiaal niet klopt, past u dit eenvoudig aan in de app. Ook het verplaatsen van voorraad van de ene naar de andere opslaglocatie is in enkele seconden gedaan. Deze app zou ook gebruikt kunnen worden voor het inventariseren van de voorraad.

teeltapp

Teelt - Met de teelt app is het mogelijk iedere teelt te volgen en waar nodig bij te sturen. Als u merkt dat de tulpen op het veld sneller rijpen dan gepland, past u de oogstdatum van de teelt in de app aan. Deze aanpassing zal direct gevolgen hebben voor de planning van de productie- en verkoopactiviteiten en het daarbij benodigde personeel. Voor het efficiënt en correct registreren van een teelt, kan het handig zijn dat een medewerker direct de uitval registreert.

urenapp

Arbeidsplanning

De module 'Arbeid' is al grotendeels uitgedacht en ontwikkeld, maar zal pas in een later stadium worden toegevoegd.

Vanuit teelten en verkoopactiviteiten volgen automatisch de taken die uitgevoerd moeten worden. De taken die binnen uw bedrijf van toepassing zijn, kunt u zelf bepalen. In het voorbeeld wordt het bossen van "Tulp Foxtrot" beschreven. Deze taak valt in de categorie "Tulpen bossen" welke al eerder is ingesteld.

Van boven naar beneden is het volgende te zien:

 • Het aantal stuks dat gebost moet worden en het huidige resultaat.
 • Welke materialen er nodig zijn.
 • Wanneer de taak gepland staat en wie verantwoordelijk is.
 • Waar de benodigde materialen opgeslagen zijn.
taken

Zodra een activiteit uitgevoerd moet worden, krijgt de verantwoordelijke dat te zien in GreenFinger of in de taken-app. Het is ook mogelijk dat het bossen van tulpen niet aan een specifieke medewerker wordt toegekend, maar aan een groep medewerkers. Deze groepen kunt u zelf bepalen en iedere medewerker in één of meerdere groepen indelen. Zie "Taakgroepen" in onderstaand voorbeeld.

medewerker